Category Archive Dachy

Byadmin

Dachy płaskie

Dachy płaskie – jeśli są wentylowane, dołożenie izolacji nie sprawi większego kłopotu. Najwygodniej będzie wynająć firmę, która przez otwory w ścianach lub w dachu ułoży termo-izolację nadmuchiwaną. Najpierw trzeba się będzie jedynie upewnić, czy strop pod dachem udźwignie dodatkowe obciążenie. Granulat celulozowy lub strzępki wełniane wcale aż tak mało nie ważą. W dachach niewentylo-wanych dokładanie ocieplenia zależne będzie od tego, czym dach był dotąd ocieplony. Jeśli odkryjemy, że żużlem lub polepą, wymiana termoizolacji na nową będzie oczywista. O ile na Stropodachu leży już wełna lub styropian i są w dobrym stanie, pozostanie dołożyć taką warstwę nowego ocieplenia, aby zapewnić wymagany współ-rzynnik U – maksymalnie 0,3 W/(m2-K). Nie ma co żałować zniszczonego przy okazji pokrycia. Będzie to pretekst do zastąpienia go nowym. Na szczęsne papa, którą najczęściej kryje się takie dachy, nie jest bardzo droga. Dachy skośne – tu dokładanie ocieplenia nie jest bardzo trudne. Docieplanie przeprowadza się przeważnie od środka. Wystarczy wtedy zdemontować okładzinę skosów, ścian oraz sufitów i dobudować dodatkowy ruszt. Między jego elementami da się zmieścić kilkucentymetrową warstwę materiału termoizolacyjnego, a na końcu zrobić nową okładzinę wykończeniową. Szybkim i skutecznym sposobem jest dołożenie izolacji z folii termoizolacyjnej. Przytwierdza się ją zszywkami do istniejącej konstrukcji nośnej (krokwie, profile stalowe, listwy drewniane), która utrzymywała okładzinę. Później jednak trzeba przymocować dodatkowe listwy, które zapewnią 2-3-centy-metrowy dystans między folią a nową okładziną. Potrzebna jest bowiem pusta przestrzeń umożliwiająca cyrkulację powietrza. Tylko wtedy uzyskamy spodziewany poziom izolacyjności termicznej. Możliwe jest rów-nież docieplenie od zewnątrz, ale warto się go podjąć tylko wtedy, gdy w grę wchodzi również wymiana starego pokrycia na nowe.

Byadmin

Jak usprawnić system odwadniania

Pierwszym krokiem, który powinniśmy wykonać, gdy zaobserwujemy, że woda zbyt długo utrzymuje się na dachu, jest sprawdzenie drożności wpustów, rynien i rur spustowych. Jeśli kałuże stoją mimo drożności systemu, przyczyną jest zapewne niewystarczający spadek połaci. Trzeba wtedy rozebrać dach i uformować pochyłość albo w warstwie ociepleniowej, albo na powierzchni stropu. Często też kompleksowy remont dachu jest okazją do wymiany systemu odwodnieniowego na lepszy. Pozbywanie się rynien lub kielichów wpustowych i montaż wpustów w powierzchni połaci to jednak przedsięwzięcie ogromnie skomplikowane, wiążące się z przebijaniem stropu, a często nawet ścian zewnętrznych domu.

Byadmin

Jak naprawiać obróbki

Nieszczelności obróbek blacharskich można łatać. Zawsze jednak łatka będzie tylko zabezpieczeniem prowizorycznym i im wcześniej wezwiemy fachowca do kompleksowego remontu obróbek, tym lepiej. Łatki robi się z taśm butylowych zwykłych
lub powlekanych folią metalizowaną. Szczeliny między blachą a blachą lub blachą oraz murem oczyszcza się spirytusem lub benzyną ekstrakcyjną i wypełnia masą trwale elastyczną (silikonową, polimerową, bitumiczną) lub impregnowaną taśmą samorozprężną. Nie powinno się do tego używać uszczelniaczy akrylowych lub pianki poliuretanowej. Uszkodzone obróbki powinny zostać wymienione przez dekarza. Wycina się je i formuje na miejscu z pasów blachy kupowanych w rolach lub zamawia gotowe uformowane odcinki w zakładzie rzemieślniczym zajmującym się cięciem i gięciem blach. Łączenie odcinków blachy i uszczelnianie miejsc połączeń jest dosyć trudne. Pasy blachy łączy się na tak zwany rąbek stojący. Blachę powlekaną lepiej łączyć na 5-10-centymetro-wy zakład, a połączenia uszczelniać silikonem dekarskim. Blachę mocuje się specjalnymi śrubami z uszczelkami.

Byadmin

Czy stropodachy pełne trzeba odpowietrzać

Para wodna może gromadzić się w warstwie ociepleniowej. Skąd się tam bierze? Na przykład z ogrzewanych pomieszczeń pod dachem, w których panuje duża wilgotność, lub z drobnych nieszczelności pokrycia bądź obróbek blacharskich. Żeby się pozbyć wilgoci, trzeba zastosować papę wentylacyjną i ewentualnie zainstalować kominki wentylacyjne.
Mają one umożliwić odprowadzanie powietrza i pary wodnej spod pokrycia. Jeden wystarcza na 30–55 m2 dachu. Muszą wystawać przynajmniej 20 cm ponad pokrycie. Aby kominki jak najwydajniej funkcjonowały, powinno się je ustawiać na podkładowej papie perforowanej zwanej wentylacyjną. Ma ona wiele otworów. Układa się ją bez klejenia i bez zakładów, a następnie zgrzewa do podłoża papę wierzchniego krycia. Łączy się ona z podłożem przez otwory w papie wentylacyjnej.
Wokół takich połączeń pozostaje jednak przestrzeń niewypełniona roztopionym bitumem i to właśnie tamtędy mogą przemieszczać się powietrze i para, które wydostaną się ostatecznie kominkami oraz przez krawędzie pokrycia. Znacznie korzystniejszym rozwią-zaniem jest zastosowanie wentyla-cyjnej papy wierzchniego krycia. Na spodzie ma ona równoległe, szerokie pasy z tworzywa, które nie roztapiają się podczas zgrzewania. Papa dobrze trzyma się podłoża, a jednocześnie znajduje się pod nią system niezwiązanych z podłożem kanałów, którymi powietrze może w miarę swobodnie  przepływać i osuszać połać. Przy zastosowaniu takiej papy na domu jednorodzinnym kominki wentylacyjne będą zbędne.

Byadmin

Jak układać pokrycie

Papę układamy dwuwarstwowo – najpierw podkładową, później wierzchniego krycia. Obie rozwija się równolegle do kierunku spadku. Papę podkładową mocuje się do zagruntowanego podłoża mechanicznie – kołkami (poprzez ocieplenie) lub przylepia klejem bitumicznym. Nie wolno stosować klejów rozpuszczalnikowych, jeśli termoizolacja jest ze styropianu lub z polistyrenu eks-trudowanego. Papę wierzchniego krycia zgrzewa się całą powierzchnią z podłożem specjalnym palnikiem. Z tego  względu niezbędna jest do tego ekipa dekarska. Inna metoda polega na zastosowaniu tylko papy wierzchniego krycia montowanej jednowarstwowo na zagruntowanym podłożu, bez papy podkładowej. Mocuje się ją łącznikami mechanicznymi przez warstwę ocieplenia do podłoża. Łączniki rozmieszcza się w miejscu zakładu. Kolejny pas papy zakrywa łączniki. W miejscu zakładu oba pasy łączy się przez zgrzewanie. Folie i membrany EPDM przykleja się do podłoża lub mocuje przez zgrzewanie gorącym powietrzem, nie zapominając o uszczelnieniu miejsc połączeń.
Izolacja zawsze powinna zostać wywinięta na pionowe elementy sąsiadujące z połacią (ściany attykowe, ściany kominów) do wysokości minimum 15 cm. Uchroni to dach przed zawilgoceniem, którego źródłem mogłaby się stać zalegająca zimą czapa śnieżna.
Uwaga! Każdy materiał pokryciowy rozwijany z rolki trzeba układać tak, żeby poszczególne jego pasy zachodziły na siebie na 10-15 cm, tworząc tak zwane zakłady. Zakłady zgrzewa się lub skleja, aby zapewnić im wymaganą szczelność.

Byadmin

Czy możemy ułożyć nowe poszycie na starym

Jeśli istniejące pokrycie, choć nieszczelne, nie najgorzej trzyma się podłoża, lepiej je zostawić i wyłącznie ułożyć na nim papę bądź odmienny materiał pokryciowy. Warto aczkolwiek przedtem ponakłuwać starą izolację, żeby puścić wilgoć z warstw dachu. W takim celu nawierca się poprzez poszycie sieć otworów (dziewięć na 1 m2). Konieczne będzie później ułożenie papy z warstwą wentylującą lub podkładowej papy perforowanej i kominków wentylacyjnych – wentylacja taka umożliwi osuszenie materiału ociepleniowego. Przed zrobieniem nowego pokrycia trzeba jednocześcnie zlikwidować purchle (wizualny efekt gromadzenia się wilgoci w warstwie ocieplenia) – rozciąć je i podkleić masą bitumiczną. Pamiętajmy również, iż termozgrzewalnych pap asfaltowych nie możemy układać na podłożu smołowym. Między tymi materiałami powinniśmy ułożyć przekładkę z włókniny poliestrowej lub szklanej. Jak aczkolwiek sprawdzić, czy podłoże bywa ze smoły, czy z asfaltu? Dla laika może istnieć to problemem. Raczej nie spodziewajmy się pokryć asfalto-wych na dachach z lat 60. Pojawiły się one dopiero na początku lat 70. Ostateczny werdykt powinien aczkolwiek należeć do dekarza.