Category Archive Kotłownia

Byadmin

Odpowietrzanie grzejnika

Przed przystąpieniem do odpowietrzania trzeba wyłączyć kocioł i pompę obiegową instalacji co., by zatrzymać obieg wody. Jeżeli grzejniki są zapowietrzone, powietrze zbierze się w ich górnej części, skąd łatwo da się je usunąć. Gdyby pompa była włączona, woda – a wraz z nią powietrze – krążyłyby w instalacji i odpowietrzanie grzejników byłoby mniej skuteczne.
Warto również sprawdzić ciśnienie w instalacji. Manometr powinien wskazywać 2-3 bary (0,2-0,3 MPa). Jeśli pokazuje mniej, trzeba wpuścić do instalacji odpowiednią ilość wody, kontrolując wskazania. Przed odpowietrzaniem głowicę termostatyczną grzejnika ustawiamy w pozycji zamkniętej (zamykamy zawór grzejnikowy). W ten metoda odcinamy grzejnik od instalacji. Po skończonym odpowietrzaniu ustawiamy głowicę w poprzednim położeniu. Zamknięcie zaworu spowoduje odcięcie grzejnika od instalacji. Znajdujące się wewnątrz powietrze nie będzie miało innej drogi, jeśli wyłącznie poprzez grzejnik. Teraz możemy już pootwierać odpowietrznik, posługując się specjalnym kluczem lub śrubokrętem. Podczas odpowietrzania na zewnątrz może się wydobyć trochę wody. Warto więc posiadać pod ręką naczynie, żeby nie zalać podłogi, lub ścierkę, ażeby prędko wytrzeć mokrą plamę. Wygodnie i bez obawy zalania możemy odpowietrzyć grzejnik, posługując się specjalnym pokrętłem do odpowietrzania z pojemnikiem na wodę. Po wykonaniu tej czynności trzeba starannie wytrzeć odpowietrznik i sprawdzić, czy nie posiada śladów przeciekania. Jeżeli pojawią się krople wody, trzeba delikatnie odkręcić śrubkę odpowietrznika, a następnie ponownie ją dokręcić. Ponieważ odpowietrzanie grzejników powoduje obniżka ciśnienia w instalacji (z każdego grzejnika, chociażby gdy nie był zapowie-trzony, zostaje upuszczona niewielka ilość wody), po odpowietrzeniu wszystkich trzeba sprawdzić ciśnienie w instalacji i w razie potrzeby wyregulować je na wymaganym poziomie.

Byadmin

Jakie warunki musi spełniać lokum kotłowni z kotłem na gaz?

Urządzenia gazowe mogą posiadać komorę spalania zamkniętą lub otwartą. Tych z otwartą nie trzeba instalować w pomieszczeniach mieszkalnych.
Wyjątek stanowi kuchnia połączona z pokojem, pod warunkiem iż bywa w niej wywiewny otwór wentylacyjny. Jeśli urządzenia z zamkniętą komorą spalania wyposaży się w koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe, możemy je zamontować w dowolnym pomieszczeniu bez względu na gatunek zastosowanej w nim wentylacji. Kotły gazowe o mocy cieplnej nie większej aniżeli 30 kW możemy instalować w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, o kubaturze nie mniejszej aniżeli 8 m3. Jeżeli bywa to kocioł z zamkniętą komorą spalania i z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, wystarczy kubatura nie mniejsza aniżeli 6,5 m3. Kotły o dużej mocy (większej aniżeli 30 kW) powinny istnieć umieszczane w pomieszczeniach technicznych, ewentualnie w przewidzianym na kotłownię budynku wolno stojącym. Wysokość pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 2,2 m.

Jeśli kocioł posiada istnieć zasilany gazem płynnym (z własnego zbiornika), muszą istnieć spełnione dodatkowe wymagania. Przede wszystkim parkiet pomieszczenia z takim kotłem nie może istnieć poniżej poziomu terenu, bo oryginalnie niewykonalny byłby swobodny wypływ gazu poza budynek, gdyby doszło do rozszczelnienia instalacji. Z tego samego powodu w podłodze kotłowni na gaz płynny nie mogą się odnaleźć żadne zagłębienia, wpusty czy studzienki. Jeżeli pod pomieszczeniem kotłowni bywa kondygnacja podziemna, wszystkie przejścia instalacji poprzez podłogę muszą być gazoszczelne. W odległości 5 m od kotłowni na zewnątrz budynku nie mogą się odnaleźć żadne otwory do pomieszczeń z podłogą poniżej poziomu terenu. Na wysokości podłogi pomieszczenia z kotłem na gaz płynny, w ścianie zewnętrznej, niezbędny bywa otwór, poprzez jaki w razie awarii cięższy od powietrza gaz będzie mógł wypłynąć z po-mieszczenia.
Należy również zwrócić uwagę na dopuszczalną odległość kotła od miejsc poboru wody ze względu na to, iż wymaga on zasilania z sieci elektrycznej zależy od stopnia ochrony kotła ip a informację o niej powinniśmy odnaleźć w tego instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej.
Bezpośrednio nad wanną, a chociażby brodzikiem mogą się odnaleźć urządzenia o stopniu ochrony co najmniej IP X5, w odległości od 0 do 0,6 m od nich możemy umieszczać te o stopniu ochrony IP X4, od 0,6 do 2,4 m – urządzenia o stopniu ochrony co najmniej IP Xl. Urządzenia o stopniu ochrony IP X0 powinny istnieć oddalone od wanien, kabin prysznicowych, umywalek i zlewozmywaków co najmniej o 2,4 m.

Byadmin

Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie kotłowni z kotłem na paliwo stałe?

Kocioł o mocy do 25 kW powinien istnieć umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń.

Kocioł o mocy do 10 kW możemy zainstalować w pomieszczeniu niebędącym pomieszczeniem mieszkalnym, którego kubatura bywa nie mniejsza aniżeli 30 m3 eliminuje się ryzyko powstania nieszczelności w miejscach połączeń ukrytych pod tynkiem lub w wylewce, pod drogimi okładzinami i jednocześnie wynosi co najmniej 4 m3 na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła, gdy bywa zapewniony do niego dopływ powietrza w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła.

Podłoga w pomieszczeniu kotłowni powinna istnieć z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową grubości 0,7 mm na szerokości minimum 0,5 m od krawędzi kotła. Powinien on istnieć umieszczony na fundamencie z materiałów niepalnych wystającym 5 cm ponad piętro podłogi, okrawędziowanym stalowymi kątownikami. Odległość kotła od ścian pomieszczenia kotłowni musi umożliwić swobodny dostęp do niego w czasie czyszczenia i konserwacji. Wysokość kotłowni według prawa powinna wynosić co najmniej 2,2 m. W powstałych już budynkach dopuszcza się wysokość 1,9 m pod warunkiem zapewnienia poprawnej wentylacji. Wentylacja nawiewna powinna się odbywać za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200 cm2 umieszczonego do 1 m nad poziomem podłogi, a wywiewna istnieć realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni.

 

Kanał wywiewny powinien istnieć wyprowadzony ponad dach. Przekrój komina powinien wynosić minimum 20 x 20 cm. W podłodze pomieszczenia kotłowni powinien istnieć kanalizacyjny wpust podłogowy, a skład paliwa znajdować się w pobliżu kotłowni, najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna istnieć taka, żeby możemy było zgromadzić go na cały sezon grzewczy.

Gdy kocioł posiada moc powyżej 25 kW pomieszczenia składu paliwa i żużla muszą posiadać zapewnioną wentylację naturalną wywiewną w wielkości jednej wymiany powietrza na godzinę w składzie paliwa i trzykrotnej wymiany powietrza w składzie żużla. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny istnieć niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Od wewnątrz muszą posiadać zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz na skutek pchnięcia. Drzwi z kotłowni do składu paliwa powinny istnieć stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni. Kotłownia powinna posiadać oświetlenie naturalne od przodu kotła. Powierzchnia okien nie może istnieć mniejsza aniżeli 1/15 powierzchni podłogi kotłowni, przy czym połowa okien powinna dostarczyć się otworzyć. Poza takim trzeba zapewnić oświetlenie elektryczne i jedno gniazdo elektryczne o napięciu nieprzekraczającym 24 V W podłodze kotłowni trzeba wykonać studzienkę kanalizacyjną umożliwiającą schłodzenie wody, tamtej pojemność powinna istnieć równa pojemności wodnej największego kotła, choć nie większa aniżeli 2 m3. Przewody z ciepłą wodą w po-mieszczeniu kotłowni powinny istnieć izolowane cieplnie.

W pomieszczeniu znajdującym się nad inną kondygnacją użytkową, w którym są kotły, podłoga, a także ściany do wysokości 10 cm i progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny istnieć wodoszczelne. Dotyczy to także wszystkich przejść przewodów w podłodze i w ścianach do wysokości 10 cm.

Byadmin

Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie kotłowni z kotłem na olej opałowy?

Tam, gdzie będzie zainstalowany kocioł olejowy, podłoga i ściany do wysokości 10 cm powinny być wodoszczelne, a do tego na całej wysokości mieć klasę odporności ogniowej EI60, podobnie jak strop. W drzwiach musi być wykonany wodoszczelny próg o wysokości 4 cm, a ich odporność ogniowa powinna wynosić EI30. Wodoszczelne muszą być także wszystkie przejścia przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm. W pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły, powinien być zapewniony nawiew powietrza w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy kotła, a także nawiew i wywiew powietrza do wentylacji kotłowni. Olej opałowy może być magazynowany w zbiornikach naziemnych lub podziemnych przy budynku albo w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku.

Jeśli zbiorniki na olej mają pojemność do 1 m3, mogą się znajdować w pomieszczeniu razem z kotłem, ale w odległości nie mniejszej niż 1 m od niego i oddzielone ścianą murowaną o grubości co najmniej 12 cm, o wymiarach większych od wymiarów zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie. Jeżeli zbiorniki nie są dwupłaszczowe (lub w inny sposób zabezpieczone przed wydostaniem się z nich oleju w razie awarii), trzeba je umieścić w tak zwanej wannie wychwytującej olej, mogącej pomieścić zawartość jednego zbiornika. W magazynie oleju konieczna jest wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca dwie-cztery wymiany powietrza na godzinę oraz okno lub półstałe urządzenie
gaśnicze pianowe. Pomieszczenie to może być ogrzewane wyłącznie przez centralne ogrzewanie wodne. Pozostałe wymagania dla kotłowni olejowych o mocy do 30 kW są takie jak dla kotłowni gazowych.